ظروف سفالی جدید

ظروف سفالی جدید

فنون ساخت ظروف سفالی جدید

در سفالگری جدید، اضافه نمودن خاک اره چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا افزودن مواد سلولزی از جمله خاک اره به گل سفال از فنون ساخت وسایل و ظروف سفالی محسوب می گردد؟ برای آنکه بافت ویژه در ظروف سفالی ایجاد گردد و بدنه آن مستحکم تر و سبک تر باشد برخی سفالگران در گل رس […]

بیشتر بخوانید